А3.1-А3.2 Пасивен и активен надзор

Ќе се одржи обука за презентација и дискусија на утврдените слабости и силните страни на системот за надзор на персоналот вклучен во процесот  (обука на лице место и групна дискусија за подигање на свеста). Предвидени се обуки за официјални ветеринари, приватни ветеринари, фармери, ловци.
Обука на работно место, вклучувајќи употреба на лажна ревизија за надзор.