Студиско патување за проценка на ризик и официјални контроли

Студиско патување за проценка на ризик и официјални контроли со цел:

  • Да се разбере основниот концепт на проценка на ризик во микробиологијата и токсикологијата и критички да се толкува извештајот за проценка на ризикот.
  • Да се постапи по конкретно прашање за безбедноста на храната во рамките на проценка на ризикот.
  • Да се разбере основниот концепт на проценка на ризикот за здравствена заштита на животните и критички да се толкува извештајот за проценка на ризикот.