Компонента 4 – Подобрен систем за собирање податоци и проценка на ризик

ADC-FSS Komponenta4

Активностите дефинирани во оваа компонентата, исто така, се фокусирани на обезбедување обука поврзана со проценка на ризик за подобрување на системот и особено за подобрување на собирањето податоци и користењето на податоците за информирано донесување одлуки, вклучувајќи практични алатки и методи за собирање податоци и сродни активности.

Активности