А4.1-А4.2 Систем за проценка на ризик

Обука за персоналот на АХВ инволвиран во проценка на ризик (може да има учесници и од други институции) за практично спроведување на проценките на ризик со користење на предложената методологија.

 

Систем за проценка на ризик Септември 2022

Обука за персоналот на АХВ инволвиран во проценка на ризик (може да има учесници и од други институции) за практично спроведување на проценките на ризик со користење на предложената методологија.

 

Систем за проценка на ризик Февруари 2023

Обука за персоналот на АХВ инволвиран во проценка на ризик (може да има учесници и од други институции) за практично спроведување на проценките на ризик со користење на предложената методологија.

 

-