А1.6 Аквакултура

Обука за воведување на програмите за контрола и искоренување на болести кај рибите за персоналот на Одделението за здравствена заштита на животните, официјалните ветеринари и операторите со храна (производители на риба)