Студиско патување за здравствена заштита на животните и официјални контроли

Студиско патување за здравствена заштита на животните и официјални контроли кое обезбедува:

  • Стекнување на знаења од прва рака за подготовка, имплементација, анализа на податоци и следење на програмите за контрола на болести кај животните во земја членка на Европската Унија.
  • Разбирање на основниот концепт на проценка на ризикот за здравствена заштита на животните и критичко толкување на извештајот за проценка на ризикот.