Компоненти на проектот

Компонента 1 – Ефикасно спроведување на системот за контрола на болести кај животните

ADC-FSS Komponenta1

Во пракса, активностите опишани во компонентата 1 укажуваат на потребата од обука на корисникот применлива за повеќе болести кај животните, вклучувајќи анализа, ревизија, дефинирање на оперативни документи и дефинирање на барања за подобрување на контролните системи за здравствена заштита на животните.

Компонентата вклучува 10 различни активности.

Активности

Активност А1.1 – Подготовка на оперативни документи за посета на одгледувалишта

Подготовка на оперативни документи за имплементација на европскиот Закон за здравствена заштита на животните на национално ниво, вклучувајќи и протокол за вршење на клинички посети на животните

Активност А1.2 – Превенција и контрола на болести кај животните во однос на нивното движење и следливост.

Целта на оваа активност е да обезбеди подобрен систем за следливост на животните и верификација на барањата за здравствена заштита на животните во однос на движењето и процесот на сертификација

Активност А1.8 – Подобрен систем за рано откривање на болести и подготвеност за итни случаи

Целта на оваа активност е да се овозможи рано откривање и ефикасна контрола на особено опасни и новопојавени болести кои може да резултираат со брзо ширење и да предизвикаат катастрофални последици во сточарската индустрија.

Активност А1.9 – Подготовка и организација на симулациски вежби

Целта на оваа проектна активност е да придонесе за подготвеноста на АХВ за справување со итни случаи при појава на особено опасни заразни болести кои ја загрозуваат сточарската индустрија и се потенцијална опасност за здравјето на луѓето.

Компонента 2 – Зајакнување на капацитетот за безбедност на храна

ADC-FSS Komponenta2

Активностите дефинирани во втората компонента се ограничени на зајакнување на институционалните капацитети за материјали кои доаѓаат во контакт со храна, дефинирање на рокот на траење на храната од животинско потекло, како и поддршка за зголемување на знаењето за употреба/преработка на инсекти како нова храна и употреба на преработени протеини од инсекти во добиточната храна.

Активности

Активност А2.1 – Зајакнат институционален капацитет за материјали кои доаѓаат во контакт со храна

Активност А2.1 – Зајакнат институционален капацитет за материјали кои доаѓаат во контакт со храна преку подобрено знаење и вештини но не и ограничено на обучен персонал за имплементација на подготвените контролни листи за контрола на добрата производна пракса и зголемено знаење за општите и специфични барања за контрола на добрата производна пракса во производството на пластика, керамика и други видови на материјали кои се во контакт со храна, во согласност со релевантните стандарди на ЕУ

Активност А2.3 - Употреба на инсекти за исхрана на луѓето и животните

Зголемено знаење за имплементација на политиката на Европската Унија во однос на употребата/преработката на инсекти како храна произведена со иновирани технологии како и употребата на преработени протеини од инсекти во добиточната храна.

Компонента 3 – Подобрен систем на официјални контроли

ADC-FSS Komponenta3

Оваа компонентата опфаќа активности поврзани со ризици засновани на официјални контроли за здравствена заштита на животните и за ветеринарно јавно здравство. Таа, исто така, предвидува интеграција и координација на горенаведените официјални контроли за надополнување на нивните резултати. Овие задачи ќе се остварат преку обезбедување обуки, подготовка на стандардни оперативни процедури (СОП), предлагање методологија за планирање и спроведување на програми за надзор и воспоставување на функционални системи за координација и комуникација меѓу активностите за здравствена заштита на животните и ветеринарното јавно здравство.

Активности

Активност А3.1 - Подобрен систем за пасивен и активен надзор на болести кај животните

Целта на активноста е подобрување на капацитетот за следење на болести кај животните. Оваа задача опфаќа ревизија на системот за надзор и мониторинг во земјата, вклучувајќи ревизија на постоечките планови за надзор и организирање обуки за приоритетните болести од листата А, Б и Ц

Активност А3.2 - Обезбедување комплементарност на програмите за надзор и контролните програми за здравствена заштита животните

Надзорот претставува континуирано, организирано собирање и анализа на податоци поврзани со здравјето на животните и нивна навремена дистрибуција до надлежните органи.

Компонента 4 – Подобрен систем за собирање податоци и проценка на ризик

ADC-FSS Komponenta4

Активностите дефинирани во оваа компонентата, исто така, се фокусирани на обезбедување обука поврзана со проценка на ризик за подобрување на системот и особено за подобрување на собирањето податоци и користењето на податоците за информирано донесување одлуки, вклучувајќи практични алатки и методи за собирање податоци и сродни активности.

Активности