Компонента 2 – Зајакнување на капацитетот за безбедност на храна

ADC-FSS Komponenta2

Активностите дефинирани во втората компонента се ограничени на зајакнување на институционалните капацитети за материјали кои доаѓаат во контакт со храна, дефинирање на рокот на траење на храната од животинско потекло, како и поддршка за зголемување на знаењето за употреба/преработка на инсекти како нова храна и употреба на преработени протеини од инсекти во добиточната храна.

Активности

Активност А2.1 – Зајакнат институционален капацитет за материјали кои доаѓаат во контакт со храна

Активност А2.1 – Зајакнат институционален капацитет за материјали кои доаѓаат во контакт со храна преку подобрено знаење и вештини но не и ограничено на обучен персонал за имплементација на подготвените контролни листи за контрола на добрата производна пракса и зголемено знаење за општите и специфични барања за контрола на добрата производна пракса во производството на пластика, керамика и други видови на материјали кои се во контакт со храна, во согласност со релевантните стандарди на ЕУ

Активност А2.3 - Употреба на инсекти за исхрана на луѓето и животните

Зголемено знаење за имплементација на политиката на Европската Унија во однос на употребата/преработката на инсекти како храна произведена со иновирани технологии како и употребата на преработени протеини од инсекти во добиточната храна.