А1.2-А1.3 Следливост на животните и известување

Две, дводневни работилници за приватните ветеринари и официјалните ветеринари за барањата и обврските за подобрена следливост и евиденција на движење на животните.

Обука за барањата и обврските за подобрено пасивно известување.