А3.3 Пасивен и активен надзор - обука на работно место

Обука на работното место со користење на симулациска вежба и студиска посета фокусирана на ефективно спроведување на официјални контроли, вклучително и вкрстена усогласеност (cross compliance), спроведување на контроли во локалните единици, надзор на контролите, соработка помеѓу инволвираните институции и други инволвирани страни (програми за здравствена заштита на животните, контрола на храна заснована на ризик, мониторинг на храната).