А2.4 Медицирана храна

Обуки на персоналот на АХВ, операторите со храна и фармерите за користење на стандарните оперативни процедури за медицинирана храна при вршење на официјални контроли како и за нејзино производство, преработка и пласирање на пазарот.