Обуки и студиски патувања

Во рамките на активностите опфатени со проектните компоненти предвидено е да се реализират серија обуки и студиски патувања во кои ќе бидат вклучени не само  вработените во Агенцијата за храна и ветеринарство туку и други учесници во контролата на болести кај животните и имплементацијата на системот за безбедност на храна (опеартори со храна, ветеринарни друштва, одгледувачи на животни, надлежни институции, лаборатории, ловџии и други инволвирани страни).

Обуки

А1.5 Echinococcus granulosis

Ќе се обезбеди тренинг на работно место за вработените во АХВ инволвирани во контрола на ехинококоза

А1.6 Аквакултура

Обука за воведување на програмите за контрола и искоренување на болести кај рибите за персоналот на Одделението за здравствена заштита на животните, официјалните ветеринари и операторите со храна (производители на риба)

А1.7 Епидемиолошко истражување

Обука за вршење на епидемиолошка истрага на лице место како теренска обука за употреба на Стандардните оперативни роцедури прирачникот за епидемиолошка истрага како и изготвување на извештај.

А1.9 Симулациски вежби

Предвидено е да се организираат три симулациски вежби за да се идентификува и процени нивото на подготвеност и да се тестираат практичните капацитети, адекватноста и ефикасноста на предложените планови за итни мерки и процедури за одредени болести.

А2.3 Инсекти

Една еднодневна обука за оператори со храна и официјални ветеринари со осврт на барањата за увоз, производство, преработка, пуштање во промет и употреба на инсекти. 

А2.4 Медицирана храна

Обуки на персоналот на АХВ, операторите со храна и фармерите за користење на стандарните оперативни процедури за медицинирана храна

А3.1-А3.2 Пасивен и активен надзор

Обука за презентација и дискусија на утврдените слабости и силните страни на системот за надзор на персоналот вклучен во процесот