А2.2 Рок на траење на храната

Ќе се реализира еднодневна обука на работно место за вработените во Секторот за јавно ветеринарно здравство како и две еднодневни работилници на кои ќе се презентира водичот за подготовка на студија за одредување на рокот на траење на прехрамбените производи вклучувајќи ги добрите практики во проценувањето, валидирањето и поставувањето на рокот на траење, чекорите што треба да се следат, микробиолошките критериуми за одредување на безбедноста на храната и нејзиниот рок на траење, примена на маргината на безбедност, етикетирање, следење и верификација.