Специфична цел

Понатамошно зајакнување на постоечките системи на надлежни институции со цел подобрување на здравјето на животните и јавното здравје во државата.