Намена

Поддршка на прогресивно усогласување на контролата на здравјето на животните и системот за безбедност на храна и обезбедување на надградба на техничкиот капацитет на Агенцијата за храна и ветеринарство до повисоките стандарди на Европската Унија за да се обезбеди подобра контрола на здравјето на животните и ефикасен систем за безбедност на храна.