Глобални цели

Осигурување на безбедноста на храната и добиточната храна и подобрување на здравјето на животните преку активности кои ќе придонесат за искоренување на болестите и прогласување на официјално слободен статус за одредени болести во земјата, како и намалување на  контаминентите и другите ризици во храната.