Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Одделение за безбедност на храна од неживотинско потекло

Одделението како редовни активности ги спроведува активностите поврзани со реализација на Годишната Програма за мониторинг на безбедноста на храната во Република Северна Македонија. (Службен Весник на РМ бр. 192/16), можете да ја преземете тука, исто така превзема активности кои се однесуваат на постапката на одобрување на здравствените тврдења кои се користат во комерцијални цели при означување, презентација и рекламирање на храната.
Одделението изготвува извештаи за сите активности и анализа за сите добиени резултати од лабораториските испитувања на мострите храна кои се земени во рамки на Програмата и за вкупниот број на решени барања за одобрување на здравствени тврдења кои се користат во комерцијални цели при означување, презентација и рекламирање на храната.

Целта на годишната програма за мониторинг е одредување на присуството и концентрациите на контаминентите во храната, утврдување на присуство на резидуи од пестициди во и на храната, миграцијата на одделни супстанции од материјалите и производите кои доаѓаат во контакт со храната, мониторирање на можно присуство на ГМО храна, мониторирање на органските производи, утврдување на безбедноста на храна за различни други параметри, микробиолошки критериуми и други опасности во храната, како и евалуација на нивното влијание врз здравјето на човекот.

За реализацијата на Програмата за мониторинг на безбедноста на храната во Република Северна Македонија превземени се голем број на активности од планирање и подготовка на документот, до детално планирање на месечна основа на активностите на инспекторите за храна, за земање на мострите, можете да ја преземете [врска]

  • Програма за контрола и превентива на одделни физички, хемиски и биолошки опасности во определени видови или категории храна за 2018 година [врска]

 

Обврски на операторот со храна од неживотинско потекло

Операторот со храна поднесува Барање за одобрување на здравствено/и тврдења.
Во прилог на барањето подносителот треба да достави:

  • мислење од Европската агенција за безбедност на храната (ЕFSA) во однос на здравственото тврдење за кое се бара одобрување;
  • копија од истражувачка работа, вклучувајќи, кога е достапна, и независна ревизија за истата, која била извршена во однос на здравственото тврдење и секаков друг материјал кој е достапен за да се покаже дека здравственото тврдење е во согласност со критериумите утврдени во Правилникот за нутритивни и здравствени тврдења во комерцијални цели при означување, презентација и рекламирање на храната;
  • укажување на информации кои треба да се сметаат за сопственички, придружени со оправдување кое може да се потврди;
  • копија на други научни истражувања (научни трудови објавени во релевантни списанија), кои се релевантни за тоа здравствено тврдење;
  • модел на означување на производот или модел на материјал за презентирање или рекламирање на производот;
  • доказ дека се покриени трошоците за постапката за одобрување на здравственото тврдење (уплатница од 400 ден.).

 

Легислатива

Правилник за нутритивни и здравствени тврдења во комерцијални цели при означување, презентација и рекламирање на храната (Сл. Весник на Р.М. бр. 65/2013) можете да го преземете тука [врска] (согласно член 29 став 5 од Законот за безбедност на храна Сл. Весник на Р.М. бр.65/2013). Во одделението се водат електронски регистри на одобрени и не одобрени здравствени и нутритивни тврдења кои редовно се ажурираат на веб страната на Агенција за храна и ветеринарство.