Општ план за постигнување одржлива заштита на растенијата

01.04.2020 | Општ план за постигнување одржлива заштита на растенијата

Со помош на Активноста 6.5.1 од проектот ИПА 2015 г. Спроведување на општите начела за ИУШ, со МЗШВ и локалните експерти се разговараше за можна рамка за дејствување со цел да се постигне одржлива употреба на пестициди, како би се идентификувале можностите за развој на соодветни мерки, што во пракса ќе доведе до стимулирање и воведување на интегрирано управување со штетници (ИУШ) и органско земјоделско производство.

И покрај тоа што во март 2020 година мораше да се откаже мисијата на постариот експерт од Италија заради мерките за COVID-19, во рамките на Работната група за производи за заштита на растенијата, номиниран од министерот за земјоделство, беше разгледан основниот интегриран систем за управување со штетници (ИУШ). ИУШ може да се развие врз основа на тековните закони (за здравјето на растенијата и производите за заштита на растенијата), вклучително и обука за фитомедицина, во поглед на Прилог I кон Директивата 2009/128 / EC, што може во целост да се пренесе во акциониот план како:

  • би се идентификувале категориите на професионални и непрофесионални корисници;
  • би се подготвил технички дел за заедничка содржина за здравје на растенијата според типот на производство;
  • би се дефинирало кој и колку време треба да посетува некоја од обуките, вклучително и обновувања на знаењето и
  • би се подготвил прирачник со поддршка од проектот и годишната програма за ПЗР на МЗШВ.

За да може правилно да се испланира транспонирањето на Директивата 2009/128 / ЕЗ, до крајот на април 2020 година ќе се подготви Национален акционен план за интегрирана заштита на растенијата во соработка со клучниот фитосанитарен експерт, постар експерт и неколку локални експерти .