Нови карантински штетници за Северна Македонија

01.03.2020 | Нови карантински штетници за Северна Македонија

Врз основа на Активноста 6.1.1 од проектот ИПА 2015 година  „Ажурирање на здравствениот статус на растенијата во земјата“, во моментов се разгледува усвоеното законодавство, за да се усогласи со законодавството на ЕУ барем во еден дел, со кој се регулираат најопасните штетни организми. Овие карантински или регулирани не-карантински организми се наведени во Прилозите кон новата Регулатива за фитосанитарни услови (ЕУ) 2019/2072 (до 14 декември 2019 година беа наведени во Директивата на Советот 2000/29 / ЕК).

Изготвен е нов Правилник според новото законодавство на ЕУ за замена на листата со штетници, растенија, растителни производи и други објекти и предмети (Службен весник бр. 65/10) и заштита на македонското земјоделство и шумарство од главните ризици по здравјето на растенијата. Се дискутираше за време на работилницата во Велес (12/13 декември 2019 година) и на повеќе состаноци на техничко ниво меѓу фитосанитарната управа на МЗШВ, научниците и експертите за заштита на растенијата во Северна Македонија со поддршка на клучниот фитосанитарен експерт, постариот експерт и неколку локални експерти. Нацрт-листите за карантински штетници во Македонија сега се во фаза на втора ревизија за организмите што се наведени во актот што е во сила, бидејќи тие се важни за македонското земјоделство или шумарство, но не се наведени во листите на ЕУ. За овие организми локалните експерти до крајот на април 2020 година ќе достават до МЗШВ анализа на ризик од штетници.

 

Нови карантински штетници за Северна Македонија 2